طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع
بنر 1

فواید همکاری با ما

برای

- شناخت رسانه
- انواع تبلیغات
- نرخ بازگشت
- انتخاب رسانه یا ساخت رسانه؟
- بیم در دنیا
- بیم در ایران
- واقعیت های غیرقابل انکار
- اصول فردی در مواجهه با بیم
- اصول سازمانی در مواجهه با بیم
- خرید خدمات بیم یا پیاده سازی به هر قیمت؟

خدمات

بخش تأسیسات برقی

بخش تأسیسات برقی

-امکان سنجی و برآورد نیازهای واحد قدرت
- برآورد ملزومات برق اضطراری
-طراحی و محاسبه واحد برق قدرت و برق اضطراری
-طراحی و محاسبه شبکه ی برق رسانی
-طراحی سیستم هشدار امنیت و اعلام حریق
-طراحی و محاسبه روشنایی
-طراحی جانمایی المان های برقی - برآورد متریال و هزینه - ارائه تمامی دیتیل های اجرایی

بخش تأسیسات مکانیکی

بخش تأسیسات مکانیکی

-امکان سنجی و برآورد نیازهای تهویه مطبوع
-امکان سنجی و برآورد نیازهای آب و فاضلاب
-امکان سنجی و برآورد ملزومات اطفائ حریق
-محاسبه و طراحی تأسیسات تهویه مطبوع
-محاسبه و طراحی تأسیسات آب و فاضلاب
-محاسبه و طراحی تأسیسات اطفاء حریق
-ارائه تمامی دیتیل های اجرایی تهویه مطبوع، آب و فاضلاب و سیستم اطفاء حریق
-برآورد متریال و هزینه

بخش صنایع دارویی و لابراتوآرها

بخش صنایع دارویی و لابراتوآرها

-طراحی سیستم هوارسانی اتاق تمیز
-طراحی سیستم تهویه ی اتاق عمل
-طراحی سیستم گازهای طبّی
-طراحی سیستم تهویه لابراتوآر

برخی از مشتریان ما