طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع
خدمات مابخش الکتریکال

بخش الکتریکال

2,256تعداد نمایش:
1395/12/25تاریخ:

-        امکان سنجی و برآورد نیازهای واحد قدرت

-         برآورد ملزومات برق اظطراری

-         طراحی و محاسبه واحد برق قدرت و برق اضطراری

-         طراحی و محاسبه شبکه ی برق رسانی

-         طراحی سیستم هشدار امنیت و اعلام حریق

-         طراحی و محاسبه روشنایی

-         طراحی جانمایی المان های برقی

-         برآورد متریال و هزینه

-         ارائه تمامی دیتیل های اجرایی