طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع
خدمات مابخش تأسیسات مکانیکی

بخش تأسیسات مکانیکی

-         امکان سنجی و برآورد نیازهای تهویه مطبوع

-         امکان سنجی و برآورد نیازهای آب و فاضلاب

-         امکان سنجی و برآورد ملزومات اطفائ حریق

-         محاسبه و طراحی تأسیسات  تهویه مطبوع

-         محاسبه و طراحی تأسیسات  آب و فاضلاب

-         محاسبه و طراحی تأسیسات  اطفاء حریق

-         ارائه تمامی دیتیل های اجرایی تهویه مطبوع، آب و فاضلاب و سیستم اطفاء حریق

-         برآورد متریال و هزینه