طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع
خدمات مابخش صنایع دارویی و لابراتوآرها

بخش صنایع دارویی و لابراتوآرها

-        طراحی سیستم هوارسانی اتاق تمیز

-        طراحی سیستم تهویه ی اتاق عمل

-        طراحی سیستم گازهای طبّی

-        طراحی سیستم تهویه لابراتوآر