طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع
دوره های آموزشیشناخت اصولی بی آی ام BIM

شناخت اصولی بی آی ام BIM

دوره آشنایی و شناخت قواعد مقدماتی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به صورت خصوصی. در این دوره؛ من شاهد اشرفی؛ با سابقه ای قریب به 10 سال کار در حوزه "بیم"، به شما در ایجاد یک ذهنیت درست و همچنین شناخت اصول و قواعد پیاده سازی بیم در پروژه ها، کمک خواهم کرد.

تصاویر