طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع
دوره های آموزشیراه های تبلیغ صحیح و اثر بخش

راه های تبلیغ صحیح و اثر بخش

در دوره آموزشی 8 ساعته تبلیغات موثر برای شرکت ها؛ بایدها و نبایدهای ضروری جهت افزایش تأثیر تبلیغات و انتخاب بهترین رسانه جهت منتشر کردن آن را می آموزیم. دوره به صورت خصوصی در دفتر شرکت ایده برگزار می شود.

تصاویر