طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع
دوره های آموزشیمدیریت زمان

مدیریت زمان

در این دوره 8 ساعته که به صورت خصوصی در محل شرکت برگزار می شود؛ راه های بهینه سازی زمان و ارتباط آن با استعدادهای ذاتی هر فرد را خواهید آموخت. "شناخت قواعد مدیریت زمان و استعدادشناسی"؛ در کار و زندگیِ لذت بخش، بسیار موثر خواد بود.

تصاویر