طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع

فواید همکاری با ما

پیمانکاران

پیمانکاران

- کاهش دوباره کاری

- کاهش زمان عملیات اجرا

بیشتر

معماران

معماران

- هماهنگی تأسیسات با طرح معماری

- حذف تغییرات ناخواسته

بیشتر

کارفرمایان

کارفرمایان

- کاهش هزینه ی ساخت

- کاهش زمان ساخت

بیشتر