طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع

دوره های آموزشی

راه های تبلیغ صحیح و اثر بخش

راه های تبلیغ صحیح و اثر بخش
- شناخت رسانه
- انواع تبلیغات
- نرخ بازگشت
- انتخاب رسانه یا ساخت رسانه؟
بیشتر

شناخت اصولی بی آی ام BIM

شناخت اصولی بی آی ام BIM
- بیم در دنیا
- بیم در ایران
- واقعیت های غیرقابل انکار
- اصول فردی در مواجهه با بیم
- اصول سازمانی در مواجهه با بیم
- خرید خدمات بیم یا پیاده سازی به هر قیمت؟
بیشتر